Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

inimaginable
Reposted frombluuu bluuu viaczoo czoo
inimaginable
1724 146c 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
inimaginable
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatfu tfu

February 15 2017

inimaginable
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabiianca biianca
inimaginable

July 09 2015

inimaginable
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam vialipcoweczeresnie lipcoweczeresnie
inimaginable
inimaginable
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viabzdura bzdura
inimaginable
7770 d1c2

July 08 2015

inimaginable
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viayolo28 yolo28

July 06 2015

inimaginable
7260 4a9c 500

July 04 2015

inimaginable
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
inimaginable
1291 38f4 500
inimaginable

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
inimaginable
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaczoo czoo
inimaginable
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauumlaut uumlaut
inimaginable
1276 18d2 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaczoo czoo

July 02 2015

inimaginable
4539 4e22
Reposted fromkajagie kajagie viaCattleya Cattleya
inimaginable
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl