Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

inimaginable
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viagoszko goszko

March 18 2017

5922 d9a7 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viagoszko goszko
inimaginable
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaczoo czoo
inimaginable
7334 b27d
Reposted fromintrigante intrigante viagoszko goszko

March 17 2017

inimaginable
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3070 035d 500
Reposted fromkirugon kirugon vialanforme lanforme
inimaginable
6637 c99f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
inimaginable
inimaginable
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
inimaginable
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viatoniewszystko toniewszystko
2631 5fea 500

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viasarkastyczna sarkastyczna
inimaginable
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viasarkastyczna sarkastyczna
1963 c73f

basillicana:

crystlizing:

c r y s t l i z i n g

want a blograte? message me for more!

Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
inimaginable
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viatoniewszystko toniewszystko
1510 7259 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
inimaginable
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 25 2017

inimaginable
7322 f43a
Reposted fromCajmel Cajmel viakapitandziwny kapitandziwny

February 19 2017

4176 4d70 500
0534 9d54 500
Reposted frominnerbeauty12 innerbeauty12 viabzdura bzdura
inimaginable
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl